Regulamin

 

                                                                          REGULAMIN
                         IX OGÓLNOPOLSKIEGO NOCNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO „OTYLIADA’2024”

 1. Organizatorem IX Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego „Otyliada’2024” jest Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas” 42-300 Myszków ul. Prusa 82   REGON 152143871  NIP 5771870581.
 2. Celem imprezy jest popularyzacja pływania, jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie.
 3. Zawody na wszystkich pływalniach uczestniczących w IX Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim, zgłoszonych do Biura Organizatora do dnia 27.12.2023r. rozpoczynają się 16.03.2024 r. o godz. 18.00 i kończą 17.03.2024 r. nie później niż o godz. 6.00.
 4. Zapisy do udziału w IX Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim odbywają się poprzez stronę www.otyliada.pl w okresie od 29 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Zgłoszenie uczestnika następuje poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz roku urodzenia, a także wniesienie opłaty (przelew) za udział w imprezie. W dniu imprezy, zgłoszenia udziału mogą odbywać się na pływalniach uczestniczących w „OTYLIADZIE” jeśli są wolne miejsca.
 5. Opłata za udział w IX Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim wynosi 38 zł od uczestnika przy zapisie drogą elektroniczną i 50 zł przy zapisie w dniu imprezy na pływalni. Nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.
 6. Po zakończeniu zapisów elektronicznych (czyli po 31.01.2024 r.) nie ma możliwości zmiany pływalni lub zamiany osób biorących udział OTYLIADZIE’2024.
 7. Osoby zgłaszające udział w IX Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim, czynią to po wcześniejszym zapoznaniu się za regulaminem imprezy i „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia PZU NW” i „NNW Sport", które są dostępne i możliwe do pobrania na stronie otyliada.pl w zakładce „Regulamin”.
 8. Wszyscy biorący udział w „Otyliadzie’2024” są ubezpieczeni od NW.
 9. Zgłoszenie udziału w IX Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim jest równoznaczne ze zgodą uczestnika maratonu na przetwarzanie jego ograniczonych danych osobowych (imię i nazwisko, rok i miesiąc urodzenia oraz adres mailowy), przez organizatorów „OTYLIADY’2024”. Dane te stanowią identyfikację uczestników dla ubezpieczyciela maratonu i zostaną trwale usunięte po trzech miesiącach od zakończenia IX Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego. Podanie błędnych danych może być podstawą do nieuznania przez ubezpieczyciela ewentualnych roszczeń poszkodowanego uczestnika podczas „OTYLIADY’2024”.
 10. Każdy z uczestników „Otyliady'2024”, przy wejściu na pływalnię musi okazać się dokumentem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz wypełnia oświadczenie (w załączeniu) o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i pływalni na której uczestniczy w maratonie, oraz stanie zdrowia pozwalającym na udział w IX Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim i wynikających z tego konsekwencji.
 11. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w maratonie, pod warunkiem obecności na pływalni rodzica/ów lub prawnego opiekuna/ów, którzy podpisują oświadczenie obok podpisu dziecka.
 12. Każda pływalnia na której odbywać się będzie IX Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki zapewnia pełną obsadę ratowników wodnych z uprawnieniami PRM, służb medycznych i technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem imprezy i funkcjonowaniem obiektu. O imprezie powiadamia Stację Pogotowia Ratunkowego, Komendę Miejską/Powiatową Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
 13. Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni.
 14. Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa na każdej pływalni Komisja Sędziowska złożona z wolontariuszy, którą tworzą Sędzia Główny i Sędziowie Torowi. Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych. Może też w każdej chwili przerwać zawody. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się, Sędziowie Torowi mogą po konsultacji z Sędzią Głównym nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie toru i tym samym zakończyć jego udział w IX Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim.
 15. Sędzia Główny rozpatruje wszystkie reklamacje uczestników w ciągu 60 minut od ich zgłoszenia.
  Sędziowie Torowi zliczają czas i odległość pokonaną przez uczestników „Otyliady” na poszczególnych torach pływalni. Gdy w rywalizacji o czołowe trzy miejsca (medalowe) kilka osób uzyska takie same wyniki, o ich ostatecznej kolejności decyduje krótszy czas pokonania dystansu, a jeśli i te są jednakowe sędzia zarządza bezpośrednią rozgrywkę między nimi. Regulamin nie przewiduje zajęcia ex aequo miejsc medalowych.
 16. W Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim nie jest prowadzona oddzielna klasyfikacja uczestników ze względu na płeć, wiek, narodowość czy sprawność fizyczną.
 17. Zegarki elektroniczne z funkcją pokonywania dystansu, nie stanowią dowodu przepłyniętej przez uczestnika odległości.
 18. Jednocześnie na jednym torze może przebywać do 6 pływaków. Uczestnicy maratonu mogą skorzystać z przerw w pływaniu, jednak nie mogą one być dłuższe niż 15 minut.
 19. Każdy uczestnik IX Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego bierze udział w zawodach w kostiumie kąpielowym i czepku (jeśli tak stanowi regulamin pływalni).
 20. Uczestniczący w rywalizacji sportowej nie mogą używać akcesoriów wspomagających pływanie takich jak deski, koła, czy kostiumy z pianki neoprenowej.
 21. Uczestnicy maratonu pływają według wyznaczonego harmonogramu dostępnego u Sędziego Głównego. Komisja Sędziowska sporządza elektroniczny protokół zawodów, zawierający obok imion i nazwisk uczestników także rok i miesiąc ich urodzenia oraz dystans jaki przepłynęli. Protokół Komisja Sędziowska przesyła drogą elektroniczną w ciągu 30 minut od zakończenia zawodów do Biura Organizacyjnego OTYLIADY’2024. W przypadku braku łączności internetowej należy to uczynić do godz. 7.30 na adres mailowy organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 22. Zgłoszenie udziału w OTYLIADZIE’2024 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na utrwalanie fotograficzne i filmowe osób biorących udział w maratonie.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennej publikacji fotografii, filmów i wyników na stronie www.otyliada.pl, Facebooku, własnych wydawnictwach oraz przekazania ich mediom.
 24. Wszyscy uczestnicy „Otyliady’2024” otrzymają certyfikat uczestnictwa, mini-medal, a specjalnymi nagrodami na każdej pływalni uhonorowani zostaną pływacy, którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najstarsi, najmłodsi i najliczniejsze rodziny (liczące co najmniej pięć osób).
 25. W czasie trwania IX Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego obligatoryjnie na pływalniach i w materiałach informacyjnych „OTYLIADY’2024” umieszczone będą loga sponsorów i patronów imprezy.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, publikację ich na stronie www.otyliada.pl i powiadomienie o tych zmianach pływalni biorących udział w maratonie.


 

                                                                                                   Komitet Organizacyjny
                                                                          IX Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego
                                                                                                    „Otyliada'2024”